مفاهیم ریاضیات

در تصویر چند تا چوب خط میبینید؟

چهار چوب خط

  • 1
توضیحات