math-topic/دوره مفاهیم ریاضیات

مفاهیم ریاضیات

در این دوره بسیاری از مفاهیم مقدماتی ریاضی از جمله اعداد، اشکال هندسی, چپ و راست و ... آموزش داده می شود