kids

به سرزمین بچه‌ها خوش آمدید

آموزش خواندن، مفاهیم ریاضیات و مهارت‌های زندگی

آنلاین، خصوصی، کم هزینه و در کنار خانواده

kids

به سرزمین بچه‌ها خوش آمدید

آموزش خواندن، مفاهیم ریاضیات و مهارت‌های زندگی

آنلاین، خصوصی، کم هزینه و در کنار خانواده

kids

به سرزمین بچه‌ها خوش آمدید

آموزش خواندن، مفاهیم ریاضیات و مهارت‌های زندگی

آنلاین، خصوصی، کم هزینه و در کنار خانواده

دوره‌ها

words-topic/دوره کلمات فارسی

خواندن کلمات

در این دوره بسیاری از کلماتی که برای شروع روخوانی مورد نیاز است، براساس حروف الفبا آموزش داده می شود

شروع دوره

math-topic/دوره مفاهیم ریاضیات

مفاهیم ریاضیات

در این دوره بسیاری از مفاهیم مقدماتی ریاضی از جمله اعداد، اشکال هندسی, چپ و راست و ... آموزش داده می شود

شروع دوره

science-topic/دوره علوم تجربی

علوم تجربی

در این دوره بسیاری از مفاهیم مورد نیاز برای درک بهتر محیط و چیزهای پیرامون ما آموزش داده می شود

شروع دوره